Standard brukervilkår Easyplan

Nedenfor følger avtalevilkår for bruk av tjenesten EasyPlan («Avtalen»). EasyPlan er en abonnementstjeneste som tilbys av Easyplan AS, org. nr. 927 818 299, og bestilles av en virksomhet («Kunden»). 

 1. Bakgrunn
  1. Easyplan AS har utviklet (selv eller via underleverandør), og innehar alle immaterielle rettigheter til Easyplan. Easyplan er en løpende tjeneste over internett (Software as a Service løsning) bestående av en kontorløsning og en applikasjon for mobil og nettbrett. For nærmere beskrivelse av EasyPlan, se: https://easyplan.no
  2. Kunden er en Entreprenør som jobber med veivedlikehold og annen tilhørende virksomhet og ønsker å benytte EasyPlan i sin virksomhet.
 2. BrukerTilgang
  1. Easyplan AS gir Kunden én (1) brukertilgang til kontorløsningen, og slikt antall brukertilganger til applikasjonen («Lisenser») som angitt i webbasert bestillingsskjema (heretter «Bestilling«). 
  2. Kunden kan bestille ytterligere Lisenser ved å inngi nye Bestillinger. Slike ytterligere Lisenser vil være regulert av denne Avtalen.
  3. Tilgangen til tjenesten omfatter alle de rettigheter som er nødvendig for å benytte tjenesten i henhold til Avtalens formål. Det overdras ingen andre  immaterielle rettigheter til Kunden. 
  4. Kunden skal kun gi egne ansatte tilgang til kontorløsning og appen og Kunden er ansvarlig for den bruk som gjøres av Kundens ansatte. Alle som gis tilgang til kontorløsningen og appen må akseptere brukervilkårene slik de til enhver tid fremkommer i løsningene. Gjeldende brukervilkår for kontorløsningen er her. Gjeldende brukervilkår for applikasjonen er her.
 3. Vedlikehold, support og brukerveiledning
  1. Easyplan AS vil løpende forbedre, oppdatere og oppgradere EasyPlan. Enhver slik forbedring, oppdatering eller oppgradering av EasyPlan skal gjøres tilgjengelig for Kunden uten ytterligere vederlag og skal være underlagt denne Avtalens vilkår.
  2. Kunden plikter å sette seg inn i den til enhver tid gjeldende brukerveiledning.
  3. Easyplan AS skal utøve support på utfordringer bruker har hvor det ikke er beskrevet løsninger i brukerveiledning eller i veiledningsvideo. Support utover dette avtales og vil bli fakturert på den til enhver tid gjeldene timepris for support. 
 4. Varighet og oppsigelse
  1. Avtalen gjelder fra avtaledato og kan sies opp ved å sende skriftlig varsel tre (3) måneder før utløpet av hver ettårsperiode.
  2. Med 100% fornøyd-garanti menes at Kunden innen 30 dager etter signering kan avslutte abonnementet, og få refundert innbetalte lisenskostnader i perioden.
 5. Vederlag
  1. Kunden skal betale et årlig vederlag  i henhold til de til enhver tid gjeldende Bestillinger. Alle priser er oppgitt eks mva.
  2. Vederlaget forfaller etter faktura per 14 kalenderdager.
  3. Priser kan endres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for Avtaledato.
  4. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.
 6. Ansvar og Ansvarsbegrensning
  1. EasyPlan tilbys «som den er» og det gis ingen garantier for at funksjonene eller innholdet er uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet, eller at serveren som gjør tjenesten tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Kunden er kjent med dette, og at forbedring av Easyplan er en pågående prosess. EasyPlan brukes på Kundens egen risiko. 
  2. Easyplan AS garanter ikke for at EasyPlan oppfyller Kundens krav, at den fungerer korrekt med Kundens valg av utstyr, system eller innstillinger, og heller ikke at den ikke avbrytes eller er fri for feil. 
  3. Easyplan AS er ikke ansvarlig for innholdet i eller eiendomsretten til data som Kunden overfører til EasyPlan.
  4. Easyplan AS har ikke ansvar for indirekte tap eller følgeskader, herunder tap av data, tap av produksjon, tap av inntekt eller tredjepartskrav. Easyplan AS sitt krav er videre begrenset til et beløp tilsvarende foregående 12 måneders vederlag for EasyPlan. 
 7. Mislighold
  1. En part kan heve Avtalen dersom den annen part vesentlig har misligholdt sine forpliktelser etter Avtalen og slikt mislighold ikke er rettet innen tretti (30) dager etter at den misligholdende part har fått skriftlig melding om at misligholdet må opphøre. Manglende betaling fra Kunden anses som vesentlig mislighold.
 8. Konfidensialitet
  1. All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal behandles konfidensielt og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående.
  2. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partens vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.
  3. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at dokumentasjon eller informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med denne konfidensialitetsbestemmelsen, herunder skal partene ta forhåndsregler for å sikre at det ikke skjer utilsiktet spredning av programmer eller dokumentasjon.
  4. Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør.
 9. Behandling av personopplysninger
  1. Easyplan AS vil være behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å etablere Avtalen med Kunden, herunder, men ikke begrenset til, Kundens  kontaktopplysninger, fakturainformasjon og lignende. Easyplan AS vil også være behandlingsansvarlig for personopplysninger som genereres ved bruk av tjenesten på Kundens side og som er nødvendig for at Easyplan AS skal kunne videreutvikle tjenesten og produkter, samt overholdelse av lovkrav. 
  2. Kunden er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i kontorløsningen og i app, herunder opplysninger om egne ansatte og innleid personell og andre data som benyttes i tjenesten på Kundens side. Kunden er ansvarlig for å informere egne ansatte, innleid personell og andre hvis personopplysninger registreres i app og kontorløsningen. 
  3. Easyplan AS og Kunden er således felles behandlingsansvarlig, og ansvarsfordelingen er nærmere regulert i Vedlegg 1.   
 10. Eiendoms- og disposisjonsrett til data
  1. Denne Avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før Avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av Avtalen.
  2. Kunden beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Tokvam for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av tjenestene under denne Avtalen. Easyplan AS har tilsvarende eiendomsrett over sine data, og gis også tilgang til Kundens data som nevnt ovenfor i den utstrekning som er nødvendig for at Easyplan AS skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Easyplan AS gis videre en ubegrenset, overdragbar, evigvarende, vederlagsfri rett til å utnytte alle data i app og kontorfunksjonen, for blant annet å kunne forbedre tjenesten og utvikle ny funksjonalitet og produkter.
 11. Endringer
  1. Easyplan AS kan endre vilkårene i denne Avtalen med minst to (2) måneders skriftlig varsel til Kunden. Endringen vil tre i kraft overfor Kunden ved begynnelsen av påfølgende ettårsperiode. 
  2. Enhver endring av eller tillegg til denne Avtale som ikke reguleres av punkt 11.1, skal utferdiges skriftlig og undertegnes av begge parter. 
 12. Generelle bestemmelser
  1. Avtalen kan overdras fra Easyplan AS dersom EasyPlan overføres til et nytt selskap.
  2. Avtalen reguleres av norsk rett og partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Vedlegg 1 – Regulering av felles behandlingsansvar

Bakgrunn og formål

Formålet med dette Vedlegg 1 er å fastsette ansvarsforholdet mellom Easyplan AS og Kunden og deres respektive ansvar for å overholde forpliktelsene i henhold til de til enhver tid gjeldende personvernreglene. 

Ord og begreper som brukes i dette vedlegg 1 og som ikke defineres her, skal forstås på samme måte som i Avtalen, Brukervilkår for app og Brukervilkår for kontorløsning. Easyplan AS og Kunden er heretter i fellesskap benevnt som «Felles Behandlingsansvarlige«.

Enkelte av dataene som behandles av Easyplan AS for å kunne levere EasyPlan, herunder kontorløsningen og appen, vil være personopplysninger som kan knyttes tikl enkeltpersoner ansatt eller innleid hos Kunden, eller enkeltpersoner identifisert av Kunden. Ved behandling av personopplysningene må partene overholde det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder forordning (EU) 2016/679 («GDPR«).

Easyplan AS og Kunden bestemmer til dels sammen formålet med og midlene for behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk og levering av Easyplan. På denne bakgrunn anses Easyplan AS og Kunden som felles behandlingsansvarlige i henhold til GDPR for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med bruk og levering av Easyplan.

Fordelingen av ansvar mellom de Felles Behandlingsansvarlige er angitt i tabellen nedenfor, og er sammen med de øvrige bestemmelsene i Vedlegg 3 ment å oppfylle GDPR artikkel 26.

Nærmere om behandlingen

Det overordnede formålet er å tilby og ta i bruk et verktøy for profesjonalisering og optimalisering av veivedlikehold. For å oppnå dette vil det være nødvendig å behandle visse typer personopplysninger. 

Easyplan AS behandler personopplysninger om Kunden som er nødvendig for å etablere Avtalen med Kunden, herunder for å opprette nødvendige brukertilganger. Typen personopplysninger som behandles vil for eksempel kunne være Kundens kontaktopplysninger, fakturainformasjon mv. Easyplan AS vil også være behandlingsansvarlig for personopplysninger som genereres ved Kundens bruk av EasyPlan, og som er nødvendig for at Easyplan AS skal kunne videreutvikle tjenesten og produkter, samt for å overholde lovkrav. 

Kunden behandler personopplysninger i kontorløsningen og appen, herunder personopplysninger om egne ansatte, innleid personell, og evt. øvrige individer som identifiseres i forbindelse med bruken av tjenestene. Typen personopplysninger som behandles vil for eksempel kunne være kontaktinformasjon, lokasjonsdata, bilregistreringsnummer mv.

Felles ansvar

Uavhengig av fordeling av ansvar mellom de Felles Behandlingsansvarlige i henhold til Punkt 7 nedenfor, kan de registrerte utøve sine rettigheter etter GDPR overfor hver av de Felles Behandlingsansvarlige. Tilsvarende kan den relevante tilsynsmyndigheten utøve sin myndighet overfor hver av de Felles Behandlingsansvarlige. Begge Parter har ansvar for å yte rimelig bistand til den annen Part for å sikre overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

Mislighold og oppsigelse 

Dersom en part blir kjent med et inntruffet eller potensielt mislighold av forpliktelsene etter dette Vedlegg 1 på sin egen eller den annen parts side, skal den annen part varsles straks. Varselet skal inkludere informasjon om det inntrufne eller potensielle misligholdets art og annen informasjon som den annen part ber om eller som må antas å være av interesse for den annen part.

Etter å ha mottatt varsel om et inntruffet eller potensielt mislighold, skal partene samarbeide i god tro for å avklare om det foreligger mislighold, og eventuelt omfanget og konsekvensene av misligholdet, samt avgjøre hvilke tiltak som skal iverksettes for å avhjelpe misligholdet og forhindre gjentakelse. Partene skal samarbeide om iverksettelse av slike tiltak.

Ved et konstatert mislighold skal hver av partene stanse tilgjengeliggjøringen av personopplysninger inntil misligholdet er avhjulpet. Dersom misligholdet ikke avhjelpes innen seksti (60) dager etter at begge partene ble gjort kjent med misligholdet, kan den part som ikke har skyld i misligholdet påberope seg misligholdsbeføyelser i henhold til Avtalen. 

Fordeling av ansvar

Tabellen under angir de Felles Behandlingsansvarliges respektive ansvar for etterlevelse av forpliktelsene for behandlingsansvarlige som følger av GDPR. 

Behandlingsansvarliges forpliktelser i henhold til GDPR Easyplan AS Kunden Begge
Sikre at behandlingen har rettslig grunnlag(GDPR art. 6 og 9)     Easyplan AS og Kunden har hver for seg ansvar for å sikre at deres egen behandling av personopplysninger har et gyldig og lovlig behandlingsgrunnlag. 
Etterleve de grunnleggende  personvernprinsippene (GDPR art. 5)     Easyplan AS og Kunden har hver for seg ansvar for å sikre at deres egen behandling av personopplysninger gjøres i overensstemmelse med de grunnleggende personvernprinsippene.
Ivareta de registrertes rettigheter (GDPR kapittel 3)     Easyplan AS og Kunden har sammen ansvar for å ivareta de registreres rettigheter og å besvare henvendelser og forespørsler fra de registrerte. Henvendelser skal besvares av den part som mottar henvendelsen. Den annen part skal imidlertid yte all rimelig og nødvendig bistand for å sikre at henvendelsen besvares på en tilfredsstillende måte, herunder ved å fremskaffe nødvendig informasjon.Dersom en part mottar en henvendelse som det er åpenbart at den annen part har bedre forutsetninger for å svare på, skal henvendelsen uten ugrunnet opphold videreformidles til den annen part. Den part som opprinnelig mottok henvendelsen har ansvaret for å orientere den registrerte om at henvendelsen er videresendt til den annen part. Slik orientering skal inkludere kontaktinformasjon til den annen part.
Gi informasjon til registrerte (GDPR art. 12, 13 og 14) Easyplan AS gir informasjon til brukere av EasyPlan sine tjenester, herunder kontorløsningen og appen, direkte i tjenestene.  Kunden er ansvarlig for å gi informasjon til egne ansatte/innleid personell om at deres personopplysninger vil utleveres til Easyplan AS i forbindelse med Easyplan AS sin leveranse av EasyPlan.  
Gjennomføre tiltak for å sikre  innebygd personvern  (GDPR art. 25) Easyplan AS er ansvarlig for ivaretagelse av innebygget personvern i EasyPlan, herunder i kontorløsningen og appen.    Easyplan AS og Kunden har hver for seg ansvar for å sikre innebygd personvern i egne systemer.
Gjennomføre tiltak for å sikre personvern som standardinnstilling (GDPR art. 25) Easyplan AS er ansvarlig for innstillingene i EasyPlan, herunder i kontorløsningen og appen.    Easyplan AS og Kunden har hver for seg ansvar for å sikre personvern som standardinnstilling i egne systemer.
Gjennomføre tiltak for å ivareta sikkerhet (GDPR artikkel 32) Easyplan AS er ansvarlig for sikkerheten i EasyPlan, herunder kontorløsningen og appen.   Easyplan AS og Kunden skal begge gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen, for egne behandlinger.
Gjennomføre DPIA(GDPR art. 35) Easyplan AS er ansvarlig for å vurdere behovet for å gjennomføre en DPIA (foreta en vurdering av personvernkonsekvenser) av produktene og tjenestene under EasyPlan. Kunden plikter å bistå Easyplan AS i nødvendig utstrekning i den grad det vil være behov for å gjennomføre en DPIA av produkter og tjenester under EasyPlan.  
Sørge for at bruken av databehandlere og underdatabehandlere er lovlig (GDPR art. 28 og 29)     Easyplan AS og Kunden skal begge sørge for at egen bruk av databehandlere er lovlig.
Føre oversikt over behandlingsaktiviteter (GDPR art. 30)     Easyplan AS og Kunden skal hver for seg sørge for at det føres protokoll over egne behandlingsaktiviteter.
Melde fra om brudd på  personopplysningssikkerheten til personvernmyndigheter  (GDPR art. 33) Easyplan AS er ansvarlig for å melde sikkerhetsbrudd i EasyPlan, herunder i kontorløsningen og appen.    Begge parter skal yte rimelig og nødvendig bistand til hverandre for å sikre at slike meddelelser tilfredsstiller kravene i GDPR.Partene skal straks varsle hverandre dersom de blir oppmerksomme på brudd på personopplysningssikkerheten for opplysninger som omfattes av denne Avtalen.
Melde fra om brudd på personopplysningssikkerheten til registrerte (GDPR art. 34) Easyplan AS er ansvarlig for å melde sikkerhetsbrudd i EasyPlan, herunder i kontorløsningen og appen   Begge parter skal yte rimelig og nødvendig bistand til hverandre for å sikre at slike meddelelser tilfredsstiller kravene i GDPR.Partene skal straks varsle hverandre dersom de blir oppmerksomme på brudd på personopplysningssikkerheten for opplysninger som omfattes av denne Avtalen.
Sørge for at overføring utenfor EU/EØS er lovlig (GDPR kapittel 5) Easyplan AS er ansvarlig for at overføringer utenfor EU/EØS ved drift av EasyPlan, herunder kontorløsningen og appen, er lovlig.    Både Easyplan AS og Kunden skal hver for seg sørge for at egen overføring utenfor EU/EØS er lovlig.

 

BRUKERVILKÅR – KONTORLØSNING

Disse vilkårene gjelder for din bruk av tjenesten EasyPlan. Tjenesten leveres av EasyPlan AS, org. nr. 927 818 299 med adresse Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik («Easyplan» eller «Leverandøren«).

Les nøye gjennom disse før du tar tjenesten i bruk. Ved å klikke på «jeg godtar avtalen», samtykker du til å bruke tjenesten i samsvar med disse brukervilkårene.

 1. Lisens – immaterielle rettigheter

Du får en begrenset bruksrettighet (lisens) til tjenesten. Bruksretten bortfaller umiddelbart ved brudd på disse vilkårene. Leverandøren forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle bruksrett til tjenesten. Dersom bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte skal du slutte å bruke tjenesten. 

Ved å bruke tjenesten samtykker du til kun å bruke tjenesten til sitt tiltenkte formål, og ikke i strid med lov eller disse vilkår.


Alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter (herunder programvaren og utformingen), til tjenesten tilhører Leverandøren eller dennes underleverandører. Du oppnår ingen immaterielle rettigheter til tjenesten utover den begrensede lisensen.

 1. Ansvarsbegrensning

EasyPlan tilbys «som den er» og det gis ingen garantier for at funksjonene eller innholdet i tjenesten er uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet, eller at serveren som gjør tjenesten tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. 

Leverandøren er ikke ansvarlig for din eller andres bruk av tjenesten. 

Verken Leverandøren eller dennes underleverandører er ansvarlig for tap av fortjeneste, eller andre indirekte tap eller følgeskader, herunder tap av data.

Leverandørens samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 5000 for hvert tilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. 

 1. Personvern – Cookies

En beskrivelse av innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger finnes i Personvernerklæringen.

Ved innlogging og bruk av kontorløsningen blir det benyttet informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapslene lagrer ID-nøkkel og språk, og brukes i forbindelse med autentisering og for å forbedre brukeropplevelsen.

 1. Endringer

Leverandøren kan til enhver tid endre eller oppdatere disse vilkårene. Du vil bli varslet om alle vesentlige endringer, og kan når som helst slutte å bruke tjenesten. 

 1. Lovvalg og verneting

Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med og reguleres av norsk rett. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller i forbindelse med brudd på, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene, skal endelig avgjøres av norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

BRUKERVILKÅR – webapplikasjon

Disse vilkårene gjelder for din bruk av den web-baserte appen EasyPlan. EasyPlan er en progressiv webapplikasjon («PWA»), som leveres av Easyplan AS, org.nr. 927 818 299, med adresse Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik («Easyplan» eller «Leverandøren«).

Les nøye gjennom brukervilkårene før du tar i bruk EASYPLAN. Ved å logge deg på og bruke vår webapplikasjon, samtykker du til å bruke EASYPLAN i samsvar med disse brukervilkårene.

 1. Lisens – immaterielle rettigheter

Du får en begrenset bruksrettighet (lisens) til EasyPlan. Bruksretten bortfaller umiddelbart ved brudd på disse vilkårene. Leverandøren forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle bruksrett til EasyPlan. Dersom bruksretten tilbakekalles eller bortfaller på annen måte, skal din brukerkonto slettes og du skal slutte å bruke tjenesten.

Ved å logge deg på og bruke EasyPlan samtykker du til å:

 • ikke kopiere, endre eller dekompliere EasyPlan
 • ikke innlemme hele eller deler av EasyPlan i et annet program
 • kun bruke EasyPlan til sitt tiltenkte formål, og ikke i strid med lov eller disse vilkår


Alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter (herunder programvaren og utformingen), til webapplikasjonen tilhører Leverandøren eller dennes underleverandører. Du får ingen immaterielle rettigheter til webapplikasjonen utover den begrensede bruksretten.

 1. Ansvarsbegrensning

EasyPlan tilbys «som den er» og det gis ingen garantier for at funksjonene eller innholdet er uavbrutt eller feilfritt, at feil vil bli rettet, eller at serveren som gjør tjenesten tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. 

Leverandøren er ikke ansvarlig for din eller andres bruk av EasyPlan. 

Verken Leverandøren eller dennes underleverandører er ansvarlig for tap av fortjeneste, eller andre indirekte tap eller følgeskader, herunder tap av data.

Leverandørens samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 5000 for hvert tilfelle, eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. 

 1. Personvern

En beskrivelse av innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger finnes i Personvernerklæringen. 

 1. Endringer

Leverandøren kan til enhver tid gjøre endringer eller oppdatere disse vilkårene. Du vil varsles om alle vesentlige endringer, og kan når som helst slutte å bruke EasyPlan. 

 1. Lovvalg og verneting

Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med og reguleres av norsk rett. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller i forbindelse med brudd på, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene, skal endelig avgjøres av norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Sist oppdatert: August 2021